BRTÁŇ, Rudo
* 9. 10. 1907 Hybe, okres Liptovský Mikuláš – † 4. 4. 1998 Bratislava
literárny historik, básnik, prekladateľ
Pseudonymy/šifry: Daniel Melich, Darin, Darina Tajná, Dušan Májový, Elenin, Jarina Tajná, Jozef Kolčiar, Knôtiar, Krivánsky, Kriváňsky, Meliškin, Rudo, Rudo E. Brtáň, R. M. Brtáň, Štefan Meliškin, Štef. Meliškin, -b, -b-, bt, -in, Jas., -lf, -ň, -oň-, rb, rb., -rb-, rbr., -rbr-, -t

Po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši študoval v rokoch 1927 – 1932 slavistiku a germanistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1932 – 1933 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Martine, 1934 – 1937 v Bratislave. V rokoch 1937 – 1938 bol na študijnom pobyte v Poľsku a v Juhoslávii, 1945 – 1946 v Moskve. V rokoch 1938 – 1944 bol profesorom na viacerých gymnáziách (v Martine, Trnave a v Bratislave, kde zároveň pôsobil aj na Povereníctve informácií). Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Od roku 1946 bol referentom Slovanského oddelenia Matice slovenskej v Martine a zároveň redaktorom edície Slovanskej knižniceSlovanského sborníka. V rokoch 1945 – 1946 bol poslancom dočasného národného zhromaždenia a v 1946 – 1948 poslancom Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu. Od roku 1951 pracoval v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 1951 – 1960 v Slovenskej národnej knižnici a neskôr v Matici slovenskej v Martine. 1961– 1979 pôsobil až do odchodu do dôchodku opäť ako vedecký pracovník v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave.

Od polovice dvadsiatych rokov uverejňoval R. B. v rôznych časopisoch vlastnú poéziu a preklady poézie zo slovanských jazykov a nemčiny (A. Mickiewicz, A. S. Puškin, S. Vraz, O. Župančič, J. W. Goethe, H. Heine, R. M. Rilke a i.). V tridsiatych rokoch sa venoval prevažne literárnej kritike (písal o dielach Ľ. Podjavorinskej, J. Jesenského, L. Nádaši-Jégeho, L. Novomeského, J. Smreka a i.). Kritiky a glosy publikoval najmä v časopisoch Ľud, Večerník, Práca, Hlas ľudu, Smer, Život. Počas svojho pôsobenia v Bratislave písal na podnet J. Huškovej divadelné recenzie do Slovenského denníka (1934 – 1937), a to najmä na nemecké drámy v Slovenskom národnom divadle. Vo svojej kritickej činnosti si všímal predovšetkým tematickú oblasť, spoločenskú pôsobnosť a rozmanitosť básnického vyjadrenia. V literárnohistorickom výskume debutoval prácou Poézia Ivana Krasku (1933). Do výskumu slovanských literatúr zasiahol výrazne publikáciou Barokový slavizmus (1939), v ktorej sledoval kultúrne i literárne prejavy slovanskej spolupatričnosti a podobnosti slovanských literatúr v období baroka. Systematicky sa venoval staršej slovenskej literatúre: O Bottovej „Smrti Jánošíkovej“ (1942), Samova Chalupkova báseň Mor ho! (1942). Vydal viacero odborných článkov a monografií o významných slovenských spisovateľoch a kultúrnych dejateľoch: Osudy Janka Kráľa (1946), Jankovi Jesenskému (1946), Štefan Moyses a Chorváti (1949), Ján Kollár, básnik a Slovan (1963), Život básnika Janka Kráľa (1972), Bohuslav Tablic (1974). Venoval sa aj problémom literatúry národného obrodenia a výsledky svojho výskumu zhrnul v súbore štúdií Pri prameňoch slovenskej obrodeneckej literatúry (1970).

Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov vydal veršované knižky pre deti Zábavky pre najmenších (1949), Zahádam ti hádku (1950), Lomidrevo (1950) a Zvieratká (1951). Ako editor pripravil viaceré literárne a folklórne publikácie. Je autorom učebnice Poetika a štylistika pre stredné a odborné školy a učiteľské akadémie (1943) a Dejiny slovenskej literatúry od konca 18. storočia do roku 1880 (1949).

Bohatá literárna činnosť R. B. siahala aj do dramatickej literatúry, jeho výskumná a kritická činnosť sa týkala najmä starších slovenských dramatikov (A. Doležal, J. Chalupka, J. Palárik a i.).

Výberová bibliografia autora:

BRTÁŇ, Rudo. Neznáma Kukučínova dráma Obete. In Slovenské divadlo, 1955, roč. 3, č. 1, s. 85 – 92.

BRTÁŇ, Rudo. Samo Tomášik ako dramatik. In Slovenské divadlo, 1972, roč. 20, č. 3, s. 461 – 468.

BRTÁŇ, Rudo. Klasik poprevratovej veselohry : k nedožitej deväťdesiatke národného umelca Ivana Stodolu. In Život, 1978, roč. 28, č. 11, s. 7.

BRTÁŇ, Rudo. Prozaik a dramatik Jégé. In Hlas ľudu, 7. 2. 1981, roč. 27, č. 32, s. [4].

BRTÁŇ, R. Vajanský a Národné divadlo v Prahe. In Roľnícke noviny, 4. 11. 1983, roč. 38, č. 261, s. 8.

BRTÁŇ, Rudo. Dramatik Ján Chalupka. In Evanjelický posol spod Tatier, 1996, roč. 86, č. 40, s. 314.

BRTÁŇ, Rudo. Živé roky : spomienky. 1. časť.  [Zostavil Ivan Brtáň]. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002. 261 s. ISBN 80-7140-223-0.

BRTÁŇ, Rudo. Živé roky : spomienky. 2. časť, Tvorivé roky. [Zostavil Ivan Brtáň]. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. 335 s. ISBN 978-80-7140-298-5.

BRTÁŇ, Rudo. Živé roky : spomienky. 3. časť, Tvorivé roky. [Zostavil Ivan Brtáň]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2010. 307 s. ISBN 978-80-7140-344-9.

Výberová literatúra o autorovi:

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1. A – L. Bratislava : Veda, 1989, s. 136. ISBN 80-224-0000-9.

Slovník slovenských spisovateľov. Praha : Libri, 1999, s. 81. ISBN 80-85983-56-7.

 

Publikované v roku 2020.

Martina Daubravová
Skip to content