O slovníku

Prečo slovník kritikov? 

Zostaviť a napísať dejiny divadelnej kultúry je záslužná vec. Zaskvejú sa hrubými zväzkami a vyslúžia si pochvalu alebo kritiku. Ale, aby mohlo vzniknúť rozsiahlejšie dielo, treba preštudovať stovky prameňov. Archív, memoárovú literatúru, staré fotoalbumy, vyspovedať pamätníkov, poprečitovať aj dnes už zabudnuté hry od zabudnutých dramatikov. Fakty, údaje sa dajú pozbierať relatívne ľahko. Ale interpretovať ich, nájsť ich vzájomné súvislosti a motívy je už náročnejšie a prácnejšie. V tomto bode bádateľskej snahy nezastupiteľnú úlohu zohrávajú recenzie, referáty či parciálne štúdie, vznikajúce paralelne s javiskovou tvorbou. Ony poskytujú pohľady na konkrétne diela, osobnosti, sezóny či desaťročia. Ale sú erudované, poučné alebo zachytávajú len divácke dojmy z navštívenej premiéry či reprízy? To je otázka, ktorú si musí položiť každý historik divadla a skúmať hodnovernosť publikovaného. Kto boli autori článkov o divadle? Sledovali tvorbu systematicky alebo len sporadicky? Boli len nadšenými divákmi alebo rozhorčenými pisateľmi v prípadoch, ak autor, režisér, herci, výtvarníci netrafili ich vkus či predstavy? Z akých pozícií písali o inscenáciách – akú mali politickú orientáciu, náboženské presvedčenie? Bolo pre nich divadlo iba zábavnou kratochvíľou alebo aktom spoločenského diskurzu, estetickým artefaktom? Uznávali, že divadlo je osobitným umeleckým druhom alebo len na javisku oživenou literatúrou? Bolo v čase vzniku konkrétnych inscenácií živým umením, zrkadlom vyvíjajúcej sa spoločnosti alebo magazínom, rezíduom už dávnejšie objavených postupov, poetík? Odpovedalo na výzvy doby? Na otázky sociálne, mravné, politické, humánne?

Takých otázok je ešte mnoho. Treba na ne hľadať odpovede a triezvo, kriticky, s poznaním širších historických i umenovedných súvislostí. Slovom, musíme vedieť, kto boli tí referenti, recenzenti, informátori, ktorí nám zanechali svedectvá o podobách i hodnotách divadelnej tvorby. Len tak môžeme takýto zdroj prijať za bernú mincu a oprieť sa o ňu pri úvahách vznikajúcich s odstupom času. O to viac, že inscenácia derniérou akoby umiera, aby sa zrodila o čosi neskôr v odlišnej podobe, v inej a novej kontinuite. S iným dramatikom, režisérom, hercami, scénografmi či hudobnými skladateľmi, choreografmi. Preto je v súčasnosti pre nás také dôležité poznať hodnovernosť, presnosť i nezaujatosť či apriórnu zaujatosť už napísaného.

Divadelná kritika či teatrológia v širšom slova zmysle je integrálnou súčasťou divadelnej kultúry každého národa či obdobia. Bez nej by bol obraz tvorivých úsilí hmlistý i pominuteľný. A ak sa pozrieme na hodnoty, ktoré vznikli na javisku a, pochopiteľne, aj za ním, musíme sa rovnako – s nadhľadom i porozumením pre dobové súvislosti – teda kriticky pozerať aj na texty, ktoré vznikali na tému divadla.

Divadelná kritika sa na Slovensku rodila pomaly, s nemalými problémami – ako divadelníctvo samo. Preto musíme čo najdôkladnejšie poznať aj kritiku či jej aktérov. Okrem iného je to aj akt určitej spravodlivosti – veď na nich sa zabúda najrýchlejšie, hoci kládli skromné i záslužnejšie základné kamene tvoriace dielo – stavbu, ktorú nazývame národná divadelná kultúra.

Nuž preto slovník divadelných kritikov.

Vladimír Štefko

Autor koncepcie a odborný garant Vladimír Štefko

Autori textov Petra Babulícová, Viera Bartková, Monika Čertezni, Jozef Červenka, Martina Daubravová, Lenka Dzadíková, Marek Godovič, Mišo Kováč-Adamov, Eva Kyselová, Jana Laslavíková, Lucia Lejková, Matúš Marcinčin, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Jakub Molnár, Nora Nagyová, Soňa Šimková, Lucia Šmatláková, Martin Timko, Alžbeta Vakulová, Katarína Vozárová, Eva Gajdošová, Lucia Galdíková, Dagmar Inštitorisová, Natália Jabůrková, Elena Knopová, Kristián Kohút, Nadežda Lindovská, Miloš Mistrík, Matej Moško, Zdenka Pašuthová, Miron Pukan, Elena Zúborová, Jana Wild

Odborná spolupráca Drahomíra Dobrovodská, Lenka Dzadíková, Vladimír Predmerský

Technická spolupráca Monika Čertezni, Miloslav Juráni, Milan Liška, Diana Pavlačková, Marko Popović

Odborná redakcia Martina Daubravová, Ingrida Ivančová, Lukáš Kopas, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Vladimír Štefko

Jazyková redakcia Mária Kvaššayová

Odborná bibliografická spolupráca Ingrida Ivančová

Programovanie Targo – Brand Studio s. r. o.

Fotografia Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Autorka fotografie Olja Triaška Stefanović

Zodpovedný redaktor Lukáš Kopas

Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto online slovníka sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov a vydavateľa.

Divadelný ústav ďakuje Encyklopedickému ústavu Centra spoločných činností SAV za odbornú spoluprácu – menovite Drahomíre Dobrovodskej.

ISBN 978-80-8190-076-1

Skip to content