Vyhlásenie o prístupnosti

Divadelný ústav – štátna príspevková organizácia zriadena Ministerstvom kultúry SR – má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95 / 2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016 / 2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.kritici.theatre.sk.


Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95 / 2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016 / 2012 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie. Na webovom sídle bol inštalovaný plugin – funkcionalita, ktorá do značnej miery eliminuje nesúlad so smernicou (EÚ) 2016 / 2012. Užívateľ vie pomocou tejto funkcie (je viditeľne označená piktogramom ľudskej postavy v pravom hornom rohu pod “MENU” lištou) zapínať a vypínať rôzne mutácie zobrazenia stránky, písma a pod. 


Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. nesúlad so smernicou (EÚ) 2016 / 2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • Webové sídlo ponúka len jeden spôsob prístupu k podstránkam – výpis na úvodnej stránke (Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov)
  1. neprimerané zaťaženie
    • Webové sídlo ponúka len jeden spôsob prístupu k podstránkam – výpis na úvodnej stránke (Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov)
  1. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov
    • smernica EÚ 2016 / 2102 + ISVS (Zákon č. 95 / 2019 Z. z., Výnos č. 55 / 2014 Z. z.)


Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 17. 8. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95 / 2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016 / 2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 30. 10. 2020.


Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: du@theatre.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Divadelný ústav, štátna príspevková organizácia zriadena Ministerstvom kultúry SR. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Diana Selecká z Oddelenia riaditeľky.


Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Skip to content