CHORVÁTH, Michal
* 28. 2. 1910 Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice – † 14. 1. 1982 Bratislava
literárny a divadelný kritik, literárny historik, spisovateľ, publicista, prekladateľ, redaktor
Pseudonymy/šifry: Fero Pánik, Ján Lányi, Maco Zajac, Mišo, Pavel Klokoč, mch, m.ch., -m.ch.-, M.Ch., oa, oa-, OA, t.

V rokoch 1920 – 1928 študoval na gymnáziu vo Zvolene, 1928 – 1936 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1936 – 1940 filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (od roku 1939 Slovenská univerzita). V rokoch 1941 – 1943 pracoval ako redaktor Štátneho nakladateľstva, 1943 – 1944 vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied a umení. V roku 1944 sa zúčastnil Slovenského národného povstania, bol redaktorom povstaleckého denníka Pravda a do roku 1945 žil v ilegalite vo Zvolene. V roku 1945 sa stal povereníkom informácií, v rokoch 1945 – 1947 pracovníkom Povereníctva školstva a osvety a súčasne aj poslancom Slovenskej národnej rady (1945 – 1946), v rokoch 1948 – 1949 pracoval v Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska, 1949 – 1950 bol predsedom Zväzu československých spisovateľov. V rokoch 1950 – 1952 prednášal na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (Univerzita Komenského) slovenskú literatúru ako vymenovaný docent. V rokoch 1950 – 1954 pôsobil ako šéfredaktor časopisu Kultúrny život, 1954 – 1955 bol redaktorom denníka Pravda, 1955 – 1961 redaktorom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. V rokoch 1962 – 1964 pracoval v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Od roku 1964 pôsobil ako spisovateľ v slobodnom povolaní, 1968 – 1972 ako poslanec Federálneho zhromaždenia a Slovenskej národnej rady. V roku 1972 odišiel do dôchodku.

Počas vysokoškolských štúdií bol členom spolku Detvan v Prahe. Zo začiatku sa venoval najmä poézii, v tridsiatych rokoch pod pseudonymom Pavel Klokoč publikoval básne. V roku 1932 uverejnil v almanachu Detvan stať s názvom Otrávená generácia, v ktorej kritizoval umeleckú tradíciu spolu so spoločensko-politickou situáciou. Išlo o program mladej generácie, ktorá po prvej svetovej vojne nadobudla kritický odstup od predchádzajúcej obrodeneckej generácie. V ďalšej významnej eseji z roku 1939 Romantická tvár Slovenska analyzoval neduhy slovenského národa, ktoré bolo treba preklenúť, aby sa mohla sformovať moderná slovenská kultúra. V prvej polovici tridsiatych rokov bol spolu s A. Matuškom, J. Kostrom, K. Bezekom členom literárneho zoskupenia R-10, ktoré sympatizovalo s ideovým programom ľavicovo orientovaných davistov. Neskôr sa venoval predovšetkým publicistike a literárnej a divadelnej kritike. Bol kmeňovým kritikom Elánu, publikoval aj v časopisoch DAV, Ľudový denník, Tvorba, Národné noviny, Slovenské zvesti, Slovenský hlas, Nové slovo, Slovenské pohľady, Kritický měsečník a i. V rámci literárnej kritiky sledoval európsku literatúru, ale aj českú a slovenskú, najmä lyrizovanú prózu, poéziu nadrealistov a činnosť davistov. Recenzoval aj publikované dramatické diela slovenských i zahraničných autorov. Písal aj o výtvarnom umení (najmä o K. Sokolovi) či filme (Jánošík, Zem spieva). Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov sa opäť vrátil k písaniu reflexívnej poézie, ktorú uverejňoval v Slovenských pohľadochKultúrnom živote. V roku 1964 vydal svoju jedinú zbierku Hlas tejto chvíle. Venoval sa aj prekladu z francúzskeho jazyka (A. Adamov, H. Barbusse, H. De Balzac, E. Zola, P. Mérimée a i.). Je autorom monografií Básnické dielo Jána Kostru (1962), Literárne dielo Jána Poničana (1972), redaktorsky pripravil Spisy Jána Jesenského (1959 – 1961). Svoje články sám rozčleňoval na kritickú recenzistiku, syntetické štúdie a kultúrnopolitické state. Svoje literárnokritické štúdie zhrnul v knihe Za nové obzory (1953) a do dvojzväzkového súboru Cestami literatúry (1960). Kultúrnopolitické články a štúdie publikoval v súbornom diele Z prielomu (1970).

M. Ch. bol aktívnym aj v kultúrnej politike. Od roku 1945 bol funkcionárom Umeleckej a vedeckej rady, od roku 1948 podpredsedom akčného výboru Spolku slovenských spisovateľov, v rokoch 1948 – 1951 predsedom slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov, predsedom 1948–1950 umeleckej filmovej komisie a dramaturgie, 1948–1951 Slovenskej edičnej rady a podpredsedom Československej edičnej rady. V roku 1951 sa ale po obvinení z buržoázneho nacionalizmu vzdal všetkých funkcií. V súvislosti s verejnými funkciami, ktoré zastával, patril spolu s L. Novomeským medzi významných tvorcov povojnovej kultúrnej politiky.

M. Ch. patril do poprevratovej generácie vzdelaných divadelných kritikov (spolu s A. Mrázom, A. Matuškom). Divadelnej kritike sa venoval najmä vo vojnových rokoch, keď v časopise Elán nahradil zosnulého divadelného kritika J. Valacha. Predtým sporadicky písal o knižne vydaných dramatických dielach. Jeho inklinácia k literárnej kritike ho ovplyvnila aj pri divadelných recenziách, ktoré mali často charakter podrobných literárno-dramaturgických rozborov a literárno-historických analýz, ale menej v nich bral do úvahy teatrologický zreteľ. Patril ku kritikom, ktorí zdôrazňovali interpretáciu textu hry nad inscenačnou realizáciou dramatického textu. Recenzoval predovšetkým predstavenia činohry Slovenského národného divadla a jej stálych režisérov (J. Borodáč, J. Jamnický, F. Hoffmann, I. Lichard).

Výberová bibliografia autora:

CHORVÁTH, Michal. Otrávená generácia. In Detvan 50 rokov v Prahe : rozpomienky, štúdie, úvahy. Praha: Detvan, 1932, s. 80 – 89.

CHORVÁTH, M. Premiéra Jánošíka od M. Rázusovej-Martákovej. In Elán, marec 1941, roč. 11, č. 7, s. 12 – 13.

CHORVÁTH, M. W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej. In Elán, október 1942, roč. 13, č. 2, s. 8.

CHORVÁTH, M. Prečo divadlo. In Elán, január 1944, roč. 14, č. 5, s. [1].

CHORVÁTH, Michal. Ivan Stodola: Komédia. In Elán, máj 1944, roč. 14, č. 9, s. 8 – 9.

CHORVÁTH, Michal. Cestami literatúry : články, kritiky, recenzie : 1932 – 1944. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1960. 315 s.

CHORVÁTH, Michal. Cestami literatúry 2 : články, kritiky, recenzie : 1945 – 1960. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1960. 395 s.

CHORVÁTH, Michal. Experiment dramatického poznávania. In Kultúrny život, 1967, roč. 22, č. 41, s. 5.

CHORVÁTH, Michal. Z prielomu : štúdie, články, recenzie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1970. 418 s.

Výberová literatúra o autorovi:

Biografický lexikón Slovenska IV. CH – Kl. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010, s. 49 – 50. ISBN 978-80-89301-57-7.

PAŠTEKA, Július. Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku II. Bratislava : Národné divadelné centrum, 1998. 331 s. ISBN 80-85455-62-5.

ROSENBAUM, Karol. Tvorivá a plodná cesta Michala Chorvátha. In Slovenské pohľady, 1977, roč. 93, č. 12, s. 103 – 110.

Martina Daubravová
Skip to content