GARAJ, Ján Karol
* 12. 6. 1903 Nové Mesto nad Váhom – † 15. 11. 1973 Bratislava
literárny historik, redaktor, publicista, bibliograf, knihovník
Pseudonymy/šifry: Jan Inovec, Kamenný, Plešivec, Skalka, G., g., J. G., jg, j., jj., J. K. G., jkg., l. j., Neraj., nlj, nlj., -r-

Reálne gymnázium navštevoval v Novom Meste nad Váhom. Od roku 1923 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, krátko aj na Karlovej univerzite v Prahe a na univerzite v Toulouse. Spočiatku pracoval ako učiteľ v Bratislave, v rokoch 1933 – 1939 ako pracovník Literárnohistorického odboru Matice slovenskej v Martine, neskôr ako úradník, potom od roku 1950 ako pracovník bratislavskej Univerzitnej knižnice, Slovenskej knihy a Ekonomickej knižnice v Bratislave.

Do roku 1939 sa venoval prevažne vybraným osobnostiam slovenského literárneho realizmu (J. G. Tajovský, Ľ. Podjavorinská, E. M. Šoltésová, T. Vansová a i.). Okrem toho i literárnej kritike a jazykovede. Zastával ideu čechoslovakizmu. Druhú svetovú vojnu strávil v protektoráte, zapájal sa do protifašistického odboja, o. i. bol väznený na Pankráci. Po vojne sa okrem jazykovedy zaoberal aj knihovedou. Svoju pozornosť sústredil i na otázky kultúrnej histórie a česko-slovenských vzťahov. Metodologicky patril medzi pokračovateľov pozitivizmu.

Je spoluzakladateľom periodík Čas a LUK, ako redaktor pracoval v Mladých prúdoch, Mladom Slovensku, založil a redigoval zborník Devín, časopisy Knižnica, Ekonomické aktuality. V Matici slovenskej v Martine zodpovedal za Prekladovú knižnicu, edície Čítanie študujúcej mládeže, Čítanie pre meštianske školy a Ľudová knižnica. Ako publicista prispieval do mnohých slovenských periodík (Prúdy, Slovenské pohľady, Nový rod, Bratislava a i.) a českých (Práce, Svobodné slovo a i.), kde sa príležitostne venoval aj divadlu.

V roku 1931 uviedli v Slovenskom národnom divadle v jeho preklade hru M. Pagnola Marius pod názvom Malajský šíp. Tajovského drámu Smrť Ďurka Langsfelda upravil pre potreby Divadelného združenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne, ktoré ju uviedlo v roku 1936 v réžii E. Holléczyovej. Hra vyšla v ďalšom roku i knižne. Pri úprave úzko spolupracoval s autorom, do textu zasahoval len minimálne, ochotníkom prispôsobil najmä technickú stránku hry.

Výberová bibliografia autora:

GARAJ, Ján Karol. Príručný slovník diferenciálny a synonymický. Martin : Matica slovenská, 1937. 250 s.

GARAJ, Ján K. Elena Maróthy Šoltésová. Turčiansky Sv. Martin : Ústredie Živeny, 1939. 48 s.

GARAJ, Jan K. Slováci a Češi : pokus o definici národa. Praha : Vladimír Žikeš, 1946. 208 s.

Výberová literatúra o autorovi:

Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990. II. zväzok, E – J. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 163.

Matúš Marcinčin
Skip to content