KLEGA, Stanislav
*12. 11. 1892 Frýdek-Místek, Česko – † 4. 8. 1932 Oprechtice, dnes miestna časť Paskova, okres Frýdek-Místek, Česko
redaktor, novinár
Pseudonymy/šifry: Kappa, Kaska

Narodil sa v rodine krajčíra Františka Klegu a matky Florentiny Klegovej (rod. Ruttová), mal jednu sestru. Po skončení gymnázia v Kroměříži (1903 – 1911) študoval právo na univerzite vo Viedni (1911 – 1915), počas štúdia pracoval ako redaktor Dělnických listovVídeňského denníka vo Viedni, neskôr Moravsko-slezského denníka v Ostrave (1918 – 1919). Rok bol pracovníkom vojenského súdu (1919), neskôr dlhší čas pracoval ako redaktor Lidových novín (1919 – 1925), od roku 1925 sa stal najprv redaktorom, neskôr šéfredaktorom Robotníckych novín (1925 – 1932), medzitým prispieval do Hlasu v Bratislave (1928 – 1929). Od roku 1925 bol členom Československej sociálno-demokratickej strany robotníkov. Bol propagátorom ľavicovej politiky a ideológie sociálno-demokratickej strany, venoval sa najmä problematike národného hospodárstva. Vynikol aj ako divadelný kritik, pričom umeleckú činnosť činohry Slovenského národného divadla recenzoval hlavne v Lidových novinách a v Robotníckych novinách. Bol členom Syndikátu československých novinárov, výboru Robotníckej akadémie pre Slovensko, Umeleckej besedy slovenskej, Spolku bibliofilov na Slovensku.

Jeho kritiky sa vyznačovali odbornosťou a serióznosťou, značka Kappa v Robotníckych novinách bola známym pseudonymom. S. K. radíme medzi denníkových recenzentov, ktorí písali na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov. „Patril k cenným divadelným publicistom a o činohre SND zanechal výrazné svedectvo. S uznaním vítal tiež Borodáčove inscenácie sovietskych, ideologicky neutrálnych hier. Upozornil na seba najmä rozsiahlejším posúdením jeho naštudovania Stodolovho Kráľa Svätopluka (1931), čo v kontexte úrovne vtedajšej novinovej reflexie predstavovalo výnimku.“1 Vo svojich kritikách sa vyjadroval nielen k inscenáciám SND, hodnotil herecké výkony (napr. H. Meličkovej, A. Bagara, O. Borodáčovej, K. Rinta a i.), ale aj k hosťujúcim predstaveniam z Česka, posudzoval v nich výkony pražských hercov (napr. E. Vrchlickej, M. Hübnerovej, A. Sedláčkovej, Z. Štěpánka), vyzdvihoval herecké umenie a dôležitosť dobrej réžie. Okrem kritík sa vyjadroval aj k ekonomickej situácii v SND a príčinám krízy divadla v tridsiatych rokoch. Vo svojich článkoch komentoval aj zostavovanie repertoáru a zloženie hereckého súboru SND či ťažkosti s pôvodnými slovenskými hrami, venoval sa kritike kultúrnej divadelnej politiky. Kriticky hodnotil celé sezóny v SND či podiel zastúpenia činoherných a hudobných produkcií (napr. v sezóne 1927/1928).

  1. ŠIMKOVÁ, S. Divadlo v kritike, kritika v divadle, 2018, s. 605.

Výberová bibliografia autora:

Kappa. Shakespeare na SND : „Pohádka zimného večera“. In Robotnícke noviny, 1. 1. 1928, roč. 25, č. 1, s. 6.

Kappa. Nehotový pokus o drama. In Robotnícke noviny, 27. 1. 1928, roč. 25, č. 24, s. 5.

Kappa. Hostia činohry SND. In Hlas, 20. 3. 1928, roč. 7, č. 6, s. 111 – 112.

Kappa. Desať rokov Slovenského národného divadla. In Robotnícke noviny, 2. 3. 1930, roč. 27, č. 51, s. 2.

Kappa. Ešte nie drama z ľudu. In Robotnícke noviny, 28. 10. 1930, roč. 27, č. 248, s. 13.

Výberová literatúra o autorovi:

Biografický lexikón Slovenska IV. CH – Kl. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010, s. 540. ISBN 978-80-89301-57-7.

BORODÁČ, Janko. Šéf činohry SND Janko Borodáč k smrti redaktora Št. Klegu. In Slovák, 6. 8. 1932, roč. 14, č. 177, s. 2.

DUHAJOVÁ, Zuzana – ŠEFČÁK, Ľuboš. Prehľad dejín slovenského novinárstva v období 1918 – 1945 : Prehľad najnovších dejín slovenského novinárstva od r. 1945. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. 237 s.

KVĚT, Jindřich. Rozchod se Stanislavem Klegou : předneseno 3. X. 1932 v Bratislavě při vzpomínkovém večeru na St. Klegu. Bratislava : Spolok bibliofilov na Slovensku, 1933. 37 s.

RAMPÁK, Zoltán. Pohľad kritiky na činohru SND do oslobodenia. In Slovenské divadlo, 1960, roč. 8, č. 1, s. 25 – 44.

Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990. III. zväzok, K – L. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 93. ISBN 80-7090-019-9.

ŠIMKOVÁ, Soňa. Divadlo v kritike, kritika v divadle. In ŠTEFKO, Vladimír a kol. Dejiny slovenského divadla I. : (do roku 1948). Bratislava : Divadelný ústav, 2018, s. 591 – 640. ISBN 978-80-8190-039-6.

Katarína Vozárová
Skip to content