KVĚT, Jindřich
* 15. 7. 1890 Jindřichův Hradec, Česko – † 31. 7. 1948 Praha, Česko
publicista, hudobný vedec, osvetový pracovník
Pseudonymy/šifry: Held, R. Ulrich, -cht, -cht-, -CHT., j. k., jk

Brat historika umenia a scénografa Jana Květa (1896 – 1965), manžel klaviristky a pedagogičky Růženy Květovej, rodenej Ulrichovej. Maturoval na Jiráskovom gymnáziu v Prahe. Na Karlovej univerzite v Prahe vyštudoval právo (1909 – 1915) a hudobnú vedu (1918 – 1919). Počas štúdií prispieval do denníka České slovo. J. K. bol príbuzným pražského lekára a hudobného skladateľa Jana Theobalda Helda (1770 – 1851), bol potomkom jeho sestry. Z nemčiny preložil Heldove spomienky na koniec 18. storočia, ktoré vydával v polovici tridsiatych rokov 20. storočia v Lidových novinách. V roku 2017 vyšli tieto spomienky v jeho preklade knižne v publikácii Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I.: vzpomínky pražského lékaře na léta 1770 – 1799.

Na Slovensku pôsobil v rokoch 1919 – 1938. Žil v Bratislave a pracoval ako sudca krajského súdu. Venoval sa mnohým kultúrnym a osvetovým aktivitám, napríklad viedol prednášky o hudbe i bábkovom divadle pre Osvetový zväz, Robotnícku akadémiu a Radiojournal, podieľal sa na príprave výstav o skladateľoch. Zaoberal sa výskumom hudobného života v Bratislave, napísal viacero štúdií na túto tému. Bol členom Spolku bibliofilov na Slovensku, vydal spomienkovú reč na člena spolku a šéfredaktora Robotníckych novín Stanislava Klegu – Rozchod se Stanislavem Klegou (1933).

Publikoval v periodikách Bratislavský denník, Hlas, Hudební rozhledy, Jevište, Ľudová politika, Napred, Národní osvobození, Náš ľud, Nový svet, Slovenské pohľady, Slovenský svet a predovšetkým v denníku Robotnícke noviny, kde pripravoval aj rubriku Kultúrny obzor. Jeho publikačná činnosť mala široký záber. Recenzoval činoherné, operné inscenácie, koncerty vážnej hudby aj rozhlasové vysielanie, písal o bábkovom divadle príležitostne aj o mimoumeleckých témach. O činohre Slovenského národného divadla písal v rokoch 1921 a 1922 recenzie do českého týždenníka Jevište. Na jeho kritiku reagoval J. Hanka. Ich spor mal formu listov uverejňovaných vo viacerých denníkoch. J. K. ho uzavrel článkom Trampoty referentovi.

O hudbe a opere publikoval najmä v Robotníckych novinách, v rokoch 1919 – 1932 tam uverejnil vyše dvesto článkov. Štúdie s hudobnými témami publikoval aj v Slovenských pohľadoch. Intenzívnu pozornosť venoval opere SND. Na teleso kládol značné nároky a dobová tlač zaznamenala i negatívny postoj k jeho recenziám: „Květové jedovaté kritiky otravujú hudobný život bratislavský.“1 Jeden zo sporov s tvorcami (Slovenská filharmónia a ďalšie združenia) mal v roku 1928 aj súdnu dohru.

Bábkovému divadlu sa venoval najmä v mesačníku Náš ľud, v ktorom publikoval v rokoch 1928 – 1932. Okrem snahy o dokumentovanie bábkarského diania sa venoval naďalej aj publikovaniu o hudbe a uverejňoval rôzne inšpirácie a obsiahle inštrukcie k rôznym besiedkam a oslavám výročí. Do troch po sebe idúcich čísel na prelome rokov 1932 a 1933 v tomto periodiku rozdelil článok Čo má vedeť lútkár o povinnostiach k úradom, k Ochrannému sdruženiu autorskému a o subvenciach. J. K. ozrejmuje a interpretuje znenie zákonov súvisiacich s hraním bábkového divadla, jeho zdaňovaním a pod.

Jeho mimoriadnym prínosom pre výskum bábkového divadla na našom území je príprava špeciálneho vydania časopisu Loutkář (dvojčíslo 3 – 4 z roku 1928) s podtitulom Slovenské číslo. Zachytil v ňom dobové reálie a fakty i svedectvá o stretnutí osobností literárneho života s týmto druhom umenia. Sám v ňom uverejnil články Deset roků loutkářství na SlovenskuNěco z vypravování Viléma Stražana, Ako pokračovať pri sriadení lútkových divadiel a tiež medailón o českom hudobnom skladateľovi, pedagógovi a propagátorovi bábkového divadla F. Suchom, pôsobiacom v tom čase na Slovensku.

V roku 1928 založil a viedol Lútkarský odbor pri Osvetovom zväze pre Slovensko. V časopise Loutkář o ňom napísali: „přáli bychom si, aby každý kraj měl takového loutkářského nadšence, jakým byl před lety v Praze a na Slovensku zůstal p. Jindř. Květ.”2

  1. BALLO, I. Po Bouři, 1928, s. 548.
  2. V. Jindřich Květ: Lútkové divadlo, jeho dejiny, prevodzovanie…, 1927/1928, s. 120.

Výberová bibliografia autora:

jk. Činohra Slov. Nár. Divadla sehlásí... In Jevište, 8. 9. 1921, roč. 2, č. 31 – 32, s. 500 – 501.

j. k. Hurtova režie R. U. R. In Jevište, 20. 10. 1921, roč. 2, č. 42, s. 629 – 630.

jk. Premiéra Bizetovej opery: „Carmen“. In Robotnícke noviny, 27. 4. 1921, roč. 18, č. 93, s. 4.

j. k. První měsíc letošní sezóny Slovenského Národního divadla je za námi... In Jevište, 6. 10. 1921, roč. 2, č. 39 – 40, s. 595.

KVĚT, Jindřich. Trampoty referentovi. In Jevište, 19. 1. 1922, roč. 3, č. 3, s. 46 – 47.

j. k. Kultúrny obzor : koncert Janka Blahu v Bratislave. In Robotnícke noviny, 24. 6. 1926, roč. 23, č. 142, s. 5.

KVĚT, Jindřich. Lútkové divadlo, jeho dejiny, prevodzovnie a význam pre ľudovýchovu na Slovensku. In Sjazd ľudovýchovných pracovníkov na Slovensku. Bratislava : Osvetový sväz pre Slovensko, 1926. 186 s.

-CHT. Frant. Suchý. In Loutkář, 1928, roč. 15, č. 3 – 4, s. 95.

-cht. Lútkárske sústredenie na Slovensku pri Osvetovom Sväze pre Slovensko v Bratislave. In Náš ľud, 15. 12. 1928, roč. 1, č. 2 – 3, s. 19 – 20.

KVĚT, Jindřich. Ako pokračovať pri sriadení lútkových divadiel. In Loutkář, 1928, roč. 15, č. 3 – 4, s. 90 – 92.

KVĚT, Jindřich. Deset roků lutkářství na Slovensku. In Loutkář, 1928, roč. 15, č. 3 – 4, s. 49 – 98.

KVĚT, Jindřich. L. Bella a Ferdinand Vach. In Slovenské pohľady, 1928, roč. 44, č. 11, s. 763 – 764.

KVĚT, Jindřich. Něco z vypravování Viléma Stražana. In Loutkař, 1928, roč. 15, č. 3 – 4, s. 79 – 87.

ULRICH, R. O slovenskú národnú operu : po premiére V. Figuša-Bystrého „Detvan“ v SND. In Hlas, 1928, roč. 7, s. 119 – 123, 175.

KVĚT, Jindřich. Voľačo o lútkaroch Jánovi a Viliamovi Stražanovi. In Nový svet, 1. 11. 1929, roč. 4, č. 20, s. 6 – 8.

KVĚT, Jindřich. O Pavlu Nosálkovi. In Náš ľud, 15. 4. 1929 [1930], roč. 2, č. 8, s. 165 – 167.

-cht. Blíži sa koniec opernej sezóny. In Robotnícke noviny, 8. 5. 1930, roč. 27, č. 105, s. 5.

-cht-. Z opery SND. In Robotnícke noviny, 20. 12. 1931, roč. 28, s. 6.

KVĚT, Jindřich. In memoriam Oskara Nedbala. Bratislava : Rotary Club, 1931. 23 s.

KVĚT, Jindřich. Čo má vedeť lútkár o povinnostiach k úradom, k Ochrannému združeniu autorskému a o subvenciách. In Náš ľud, 15. 12. 1932, roč. 5, č. 3 – 4, s. 39 – 44. Pokračovanie článku v čísle 5 a 6.

KVĚT, Jindřich. Rozchod se Stanislavem Klegou : předneseno 3. X. 1932 v Bratislavě při vzpomínkovém večeru na St. Klegu. Bratislava : Spolok bibliofilov na Slovensku, 1933. 37 s.

KVĚT, Jindřich. Hudobný život v Bratislave : antológia príspevkov z rokov 1921 – 1938. Zostavil Juraj Potúček. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 1969. 105 s.

Výberová literatúra o autorovi:

BABIAK, Michal – BLECHA, Jaroslav – HAMAR, Juraj. Slovenský Loutkář 1928. Bratislava : SĽUK, 2018. 333 s. ISBN 978-80-970602-7-5.

BALLO, Ivan. Po Bouři. In Slovenské pohľady, 1928, roč. 44, č. 6 – 8, s. 547 – 548.

Československý hudební slovník osob a institucí I. A – L. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 801 – 802.

Naši jubilanti. In Hudební zpravodaj, 31. 8. 1940, roč. 9, č. 8, s. 18.

Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990. III. zväzok, K – L. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 325 – 326. ISBN 80-7090-019-9.

V. Jindřich Květ: Lútkové divadlo, jeho dejiny, prevodzovanie... [recenzia]. In Loutkář, 1927/1928, roč. 14, č. 5 – 6, s. 120.

Lenka Dzadíková
Skip to content