MARTÁK, Ján
* 10. 8. 1903 Dolné Srnie, okres Nové Mesto nad Váhom – † 24. 10. 1982 Bratislava
literárny a divadelný historik, kritik, prekladateľ, redaktor, politik, kultúrny pracovník
Pseudonymy/šifry: J. Benko, Ján Benko, J. Žabinský, Ján Žabinský, drm, j-k., jm., j. m., -k, M., m.

V roku 1929 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenčina, francúzština, filozofia). V roku 1931 získal titul PhDr. a v roku 1960 titul CSc. V rokoch 1933 – 1940 pôsobil ako pracovník Matice slovenskej v Martine na postoch: tajomník (1940 – 1945), správca (1945 – 1959, 1968 – 1970), a pracovník (1959 – 1968). Paralelne v období rokov 1959 – 1961 bol aj vedúcim divadelného oddelenia Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ako literárny historik sa orientoval na výskum slovenského romantizmu, predovšetkým na osobnosť a dielo J. Botta. Jeho úsilie vyvrcholilo vydaním básnikovho súborného diela, ktoré doložil rozsiahlou vedeckou štúdiou. V rokoch 1968 – 1970 bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, od roku 1968 do 1971 poslancom Slovenskej národnej rady a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. J. M. okrem literárnovednej činnosti svoju pozornosť upriamil aj na kultúrno-organizátorskú a ideovo-koncepčnú činnosť v oblasti divadla. Zaslúžil sa o založenie Slovenského komorného divadla v Martine. Ako divadelný a literárny kritik publikoval v časopisoch Naše divadlo, Slovenské pohľady a po roku 1945 aj v revue dramatických umení Slovenské divadlo, kde pôsobil v rokoch 1960 – 1961 ako hlavný redaktor. V uvedenom periodiku mu okrem iného vyšiel rozsiahly príspevok o reprezentačnom zborníku venovanom príležitosti šesťdesiatych narodenín národného umelca A. Bagara, ktorý zostavili P. Karvaš, A. Mráz a R. Mrlian. J. M. obsahovo vyzdvihol formálnu i obsahovú kvalitu zborníka. Okrem príspevkov zostavovateľov ocenil tiež odborný prínos M. Krna, A. Kalinovej, L. Čavojského a i.

J. M. sa okrem iného venoval aj posudzovaniu ochotníckej i profesionálnej divadelnej scény a propagovaniu spoločensko-zodpovednej dramaturgie. Ako dlhoročný funkcionár Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (skrátene ÚSOD, 1940 – 1945 podpredseda, 1945 – 1949 predseda) sa zaslúžil o ich ideovo-kultúrne poslanie a umeleckú úroveň. Pôsobil tiež ako porotca divadelných súťaží. J. M. je autorom vedeckej monografie Ochotnícka činohra 1918 – 1944 (1965). Uvedená práca so zameraním na činnosť ochotníckeho divadla mala byť pôvodne časťou kolektívneho diela Dejiny slovenského divadla, no keďže sa pôvodný zámer nezrealizoval, vyšla samostatne. Aj preto v monografii J. M. badať určité metodologické nedostatky. Osou jeho práce je repertoár rozdelený na základe národnej proveniencie a autorov. Aj samotný J. M. v predslove uviedol, že zvolený metodologický postup nie je ideálny, pretože neumožňuje dostatočne systematický prehľad inscenačných postupov a ich výsledkov. J. M. za základ a ťažisko ochotníckeho divadla považoval len činohru. Podľa jeho názoru len v nej je možné dosiahnuť ozajstnú umeleckú úroveň. V troch ťažiskových kapitolách monografie upriamil svoju pozornosť na stav ochotníckeho divadla v rokoch 1918 – 1930, činnosť ÚSOD-u a otázky teórie a praxe či charakteristické črty repertoáru a jeho inscenácií v rokoch 1931 – 1944. Pre potreby ochotníkov upravil veselohru J. Chalupku Kocúrkovo. S manželkou Máriou Rázusovou-Martákovou sa spoločne podieľali na viacerých prekladoch diel svetovej dramatickej spisby. Napr. E. Rostand Cyrano z Bergeracu (1939), V. Hugo Hernani (1940), E. Verhaeren Filip II. (1943) a operného libreta Ch. Gounoda Faust a Margaréta (1938).

Výberová bibliografia autora:

MARTÁK, J. Michal Bodický: Rozpomienky a pamäti. In Slovenské pohľady, 1934, roč. 50, č. 4, s. 243 – 244.

jm. Jaroslav Mali: Horský veniec. In Slovenské pohľady, 1940, roč. 56, č. 8 – 9, s. 523 – 524.

MARTÁK, Ján. K otvoreniu ochotníckej sezóny. In Naše divadlo, 1943, roč. 16, č. 2, s. 29 – 30.

MARTÁK, Ján. Slovenské komorné divadlo : [prednesené v Slovenskom rozhlase dňa 22. februára 1944]. In Naše divadlo, 1944, roč. 16, č. 7, s. 153 – 155.

CHALUPKA, Ján. Kocúrkovo, alebo, len aby sme v hanbe neostali : veselá hra v 3 dej., 7 obr. Upravil Ján Marták. Martin : Osveta, 1957. 93 s.

MARTÁK, Ján. Divadelná činnosť Jednoty mládeže v Levoči (1845 – 1847). In Slovenské divadlo, 1961, roč. 9, č. 2, s. 145 – 163.

MARTÁK, Ján. Sborník o Andrejovi Bagarovi. In Slovenské divadlo, 1961, roč. 9, č. 2, s. 251 – 253.

MARTÁK, Ján. 20 rokov martinského divadla. In Slovenské divadlo, 1964, roč. 12, č. 1, s. 117 – 120.

MARTÁK, Ján. Ochotnícka činohra 1918 – 1944. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965. 360 s.

Výberová literatúra o autorovi:

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. M – Ž. Bratislava : Veda, 1990, s. 34 – 35. ISBN 80-224-0001-7.

GRÁFOVÁ, Jarmila. Z rukopisnej pozostalosti Jána Martáka v ALU SNK. In Knižnica [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2004 [cit. 2020-01-30], roč. 5, č. 3, s. 138 – 141. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2004/marec/138.pdf

Ján Marták 1903 – 1973 : zborník na 70. narodeniny PhDr. Jána Martáka, CSc., bývalého správu Matice slovenskej. Zostavil Karol Rosenbaum. Martin : Matica slovenská, 1974. 123 s.

KUBENKOVÁ-KUSÁ, Viera. Ján Marták a Slovenské komorné divadlo mojimi očami. In Slovenské národné noviny, 2004, roč. 15(19), č. 3, s. 9.

POLÁK, Milan. Pocta Jánovi Martákovi. In Literárny (dvoj)týždenník, 2004, roč. 17, č. 3, s. 2.

Nora Nagyová
Skip to content