STÍBALOVÁ, Gusta
* 19. 3. 1888 Praha, Česko – † 22. 11. 1937 Prešov
spisovateľka, publicistka, propagátorka bábkového divadla, autorka bábkových hier, riekaniek a hádaniek pre deti
Pseudonymy/šifry: Stová, -ová

Rodným menom Gusta Císařová. G. S. bola česky a slovensky píšuca spisovateľka pre deti, autorka bábkových hier a propagátorka bábkového divadla. Pôsobila ako sokolská cvičiteľka ženského a dievčenského telocviku vo viacerých českých mestách, venovala sa aj ochotníckemu divadlu. O telovýchove pre ženy publikovala aj v novinách Slovenský východ (1931). Väčšiu časť svojho aktívneho života prežila v Prešove, kde od konca roku 1920 pôsobila s manželom Josefom Stíbalom, učiteľom a publicistom. Spolu mali syna Josefa Stíbala (19. 11. 1922 – 2. 4. 2001), ktorý bol spoluautorom niektorých jej hier. S manželom boli členmi bábkového súboru Telovýchovnej jednoty Sokol v Prešove. O vzniku tohto divadla napísala vsuvku s podpisom „-ová“ do manželovho článku Sokolská loutková divadla na východním Slovensku. O sokolskom dianí spolu s manželom publikovali v periodiku Zpravodaj sokolskej župy Východoslovenskej (1929).

Básne pre deti, riekanky, hádanky a bábkové hry uverejňovala v časopise Naše loutky, v prílohách pre deti denníkov České slovo a Lidové noviny, v sokolskom časopise pre mládež Vzkříšení aj v periodiku Věstník – Orgán slovanské podporující jednoty státu Texas.
V edícii Gašparkovo divadlo v žilinskom Učiteľskom kníhkupectve a nakladateľstve Oldřicha Trávníčka vydala v slovenčine deväť bábkových hier a jednu zbierku krátkych scénických výstupov pre Gašparka. Vo viacerých edíciách českých vydavateľstiev vydala deväť bábkových hier v češtine. Jej hry zapadali do dobovej schémy, ktorej dominovali edukačné ciele a moralizátorský happy end.

S manželom publikovali aj v zborníku Český lid: sborník pro studium lidu československého v Čechách, na Moravě, ve Slezku, na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Ide o najstarší český etnologický časopis. G. S. v ňom uverejnila v rokoch 1928 – 1932 tri články. Zaznamenala vianočné zvyky na Šariši a detailne opísala trhy na námestí v Prešove. V mesačníku Naše republika (č. 3/1932-33) uverejnila článok Cikáni, v ktorom opisuje rôzne aspekty života rómskeho etnika na východnom Slovensku. Manželov Stíbalovcov teda môžeme označiť aj za amatérskych zberateľov národopisného materiálu.

G. S. publikovala niekoľko článkov, v ktorých zdôrazňovala významný osvetový prínos bábkového divadla, snažila sa o jeho propagáciu a vyzývala na zakladanie bábkových súborov na vidieku. V novinách Šariš, v ktorých hojne publikoval jej manžel, uverejnila pod skratkou Stová článok Stavajte bábkové divadlá (1933). Navrhuje, aby si ľudia zo šarišského vidieka krátili zimu budovaním bábkových divadiel, pretože v nich je zdroj poučenia aj ušľachtilej zábavy. 4. decembra 1936, rok pred svojou smrťou, uverejnila v Šariši článok Bábkové divadlá na Slovensku. Opäť zdôrazňuje výchovný prínos bábkového divadla, špeciálne postavy Gašparka. Na záver článku pridáva výzvu, aby priamo na jej adresu posielali čitatelia informácie o východoslovenskom bábkarskom dianí. Píše o zámere zverejniť ich v časopise Loutkář.

Svoj pohľad na stav slovenského bábkového divadla, dostupnosť hier, rozdiely medzi mestom a vidiekom zverejnila v článku Slovenské lútkarstvo v časopise Loutkář (1936/1937). Niektoré jej tvrdenia potom v nasledujúcom čísle korigoval autor pod skratkou „-ov“ v príspevku Malý dodatek k článku „Slovenské lútkarstvo“ od G. Stíbalové.

Bola členkou redakčného kruhu časopisu Loutkář, redaktorkou pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Po jej smrti jej venovali titulnú stranu vydania (č. 5/1937-38) s fotografiou a v čísle zverejnili jej životopis.

Výberová bibliografia autora:

Ps. – St. – -ová. Sokolská loutková divadla na východním Slovensku. In Loutkář, 1930/1931, roč. 17, č. 8, s. 199 – 201.

STÍBALOVÁ, G. O šikovném Dupáčku, co měl mušku na háčku : výstup na přidanou. In Naše loutky, 1931, roč. 6, č. 7, s. 106 – 108.

STÍBALOVÁ, G. Štědrovečerní příběh prešovského Kašpárka. In Naše loutky, 1931, roč. 7, č. 4, s. 49 – 52. 

STÍBALOVÁ, Gusta. Gašparkov štedrovečerný príbeh. Žilina : O. Trávníček, 1931. 18 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Pesnička strieborných zvončekov. Žilina : O. Trávníček, 1931. 14 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Podivný oriešok. Žilina : O. Trávníček, 1931. 15 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Šašek, Vašek a Kašpárek : výstupy pro dva maňásky a Kašpárka [1]. In Naše loutky, 1932, roč. 8, č. 3, s. 40 – 42.

STÍBALOVÁ, G. Dobrá rada : loutková hra o třech jednáních s proměnou. Praha : A. Münzberg, 1932. 32 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Strach má velké oči : hra o 3 jednáních. Praha : Jos. R. Vilímek, 1932. 18 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Výstup na ukončení sezony. In Naše loutky, 1932.

STÍBALOVÁ, G. Kouzelný špalíček. In Loutkář, 1932/1933, roč. 19, č. 7 – 9. Príloha Pilnáčkovy přílohy – hry, s. 27 – 32.

STÍBALOVÁ, G. Kašpárkovo vítězství : hra pro loutky o 3 jednáních. Praha : Československá obec Sokolská, 1933. 22 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Ako Gašparko predal koňa : hra pre lútky v 3 dejstvách. Žilina : O. Trávníček, 1933. 26 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Šašek, Vašek a Kašpárek : výstupy pro dva maňásky a Kašpárka 2. In Naše loutky, 1933, roč. 8, č. 5, s. 75 – 77.

Stová. Stavajte bábkové divadlá. In Šariš, 23. 12. 1933, roč. 4, č. 49, s. 2.

STÍBALOVÁ, Gusta. Ako Jano zmúdrel : hra pre lútky v 3 dejstvách. Žilina : O. Trávníček, 1934. 39 s.

Münchner Stadtmuseum, zbierka Puppentheater / Schaustellerei, zbierka Hans R. Purschke. Strojopis nemeckého prekladu českej tlačenej bábkovej hry Divotvorný hrniec (Praha 1935). Online verzia: http://lithes.uni-graz.at/downloads/stibalova_wundertopf_kl.pdf

STÍBALOVÁ, Gusta. Divotvorný hrnec : hra pro loutky o 3 dějstvích. Praha : Vilímek, [1935]. 16 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Rozprávka o Zemiaku : hra pre lútky v 3 dejstvách. Žilina : O. Trávníček, 1935. 27 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Utopená princezná Pravda. Žilina : O. Trávníček, 1935. 38 s.

Bábkové divadlá na Slovensku. In Šariš, 4. 12. 1936, roč. 7, č. 46, s. 4.

STÍBALOVÁ, G. – STÍBAL, Joz. Gašparko slúži C. P. O : hra pre lútky v 4 dejstvách. Žilina : O. Trávníček, 1936. 23 s.

STÍBALOVÁ, Gusta. Slovenské lútkarstvo. In Loutkář, 1936/1937, roč. 23, č. 4, s. 56.

STÍBALOVÁ, G. Do zeme bez škôl : hra pre lútky v 3 dejstvách. Žilina : O. Trávníček, 1937. 31 s.

STÍBALOVÁ, Gusta – STÍBAL, Josef. Gašparkove omrvinky. Žilina : O. Trávníček, 1938. 39 s.

Výberová literatúra o autorovi:

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. M – Ž. Bratislava : Veda, 1990, s. 380. ISBN 80-224-0001-7.

SLIACKY, Ondrej. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. 2. dopl. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2013, s. 170. ISBN 978-80-8119-073-5.

Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990. V. zväzok, R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 349 – 350. ISBN 80-7090-216-7.

SOKOLOV, V. Loutkářská bibliografie G. Stíbalové. In Loutkář, 1937/1938, roč. 24, č. 5, s. 66.

STÍBAL, Josef. Rodinná kronika [rukopisný dokument]. Súkromný archív Petra Stíbala [vnuk], Dolní Březany, Česká republika.

Lenka Dzadíková
Skip to content