TREBIŠOVSKÝ, Július
* 8. 9. 1916 Malacky – † 3. 8. 2006 Malacky
stredoškolský profesor, filmový redaktor, vedecký pracovník, publicista, historik, divadelný kritik, básnik
Pseudonymy/šifry: J. M. Nový, Milo T. Dar, J. V. T., JVT

Celým menom Július Vojtech Trebišovský. Rodné meno Július Terebessy. Ľudovú školu vychodil v Malackách (1922 – 1927), Verejné československé gymnázium rádu sv. Františka v Malackách (1927 – 1935).  Štúdium slavistiky a germanistiky absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1935 – 1939). Vyučoval na gymnáziu v Malackách (1939 – 1940), Banskej Bystrici (1940 – 1941), Bratislave (1941 – 1942), profesor gymnázia v Malackách (1945), od roku 1978 na dôchodku.

Jeho kultúrno-spoločenské záujmy mali široký rozsah. Už ako gymnazista redigoval triedny časopis Všehomír, pracoval v samovzdelávacom Spolku Hugolína Gavloviča. Pod pseudonymami začal publikovať svoje literárnovedné štúdie, hudobné a básnické prvotiny (napr. Diapozitív, 1943). Zaslúžil sa o rozvoj osvety a kultúry v malackom regióne. V rokoch 1938 – 1944 predsedal Spolku záhorských akademikov (vznik 1932), zostavil a zredigoval dva zborníky: Almanach Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách (1938) a Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách (1942). Inicioval vlastivedný výskum Záhoria, prispieval do časopisu Naše Záhorie, predsedal Malackému športovému klubu. Taktiež zastával funkciu organizačného tajomníka a neskôr predsedu miestneho spolku Matice slovenskej. Spolu s V. Šípom napísal dvojzväzkovú publikáciu Malacky kapitoly z dejín mesta (1990, 1996).

J. T. sa venoval predovšetkým pedagogickým, výskumným a metodickým otázkam školského filmu a diafilmu a napriek reštrikciám režimu sa dočkal viacerých významných ocenení. Pre tvorbu filmov získal viacerých významných tvorcov (R. Mórica, F. Andrisa, J. Zachara, Š. Ortha a i.). V roku 1940 spoluzakladal štvrťročník Školfilm, kde publikoval rad svojich príspevkov o osvetovom filme a školskom filme. Spolupracoval s Ústavom pre školský a osvetový film, kde bol v rokoch 1945 – 1949 vedúcim pedagogického a produkčného oddelenia. V rokoch 1950 – 1958 pracoval ako vedúci oddelenia učebných pomôcok Štátneho pedagogického ústavu (neskôr Výskumného ústavu pedagogického) v Bratislave, kde riešil teoretické a výskumné problémy školského filmu a diafilmu. J. T. bol takisto zakladateľom a hlavným redaktorom štvrťročníka Učebné pomôcky v škole (v rokoch 1957 – 1958), avšak pri politických previerkach musel dovtedajšie pracoviská opustiť a prejsť do Štúdia krátkych filmov (1958 – 1964). Tu sa sústredil na tvorbu námetov a scenárov školských diafilmov (zredigoval 236 titulov), bol podpredsedom redakčnej rady. Podobnú náplň práce mal aj na ďalšom pracovisku pre učebné pomôcky ako zástupca riaditeľa (1964 – 1966) i ako vedecký pracovník Výskumného ústavu pedagogického (1966 – 1978). Organizoval celoslovenské metodické a inštruktážne semináre, prehliadky školských filmov, zúčastňoval sa na tvorbe filmov a diafilmov a publikoval teoreticko-praktické práce o problematike školského filmu: Školský film v teórii a praxi (1958), Školský film a diafilm v teórii a praxi (1961), Školský film a diafilm v prírodopise (1974) a ďalšie. Venoval sa otázkam filmovej výchovy detí a mládeže, publikoval monografické práce a externe prednášal na Pedagogickej fakulte UK (v tom čase sídliacej v Trnave). Jeho brožúry a príručky boli prvými ucelenými a encyklopedicky spracovanými publikáciami zaoberajúcimi sa filmovou pedagogikou, históriou školského filmu a praktickým manuálom na využitie audiovizuálnych prostriedkov v učebných osnovách. Priebežne prispieval do mnohých odborných pedagogických časopisov (Jednotná škola, Učební pomůcky ve škole a v osvětě, Slovenský jazyk a literatúra, Zeměpis ve škole, Přírodní vědy ve škole, Rodina a škola, Učiteľské noviny, Osvetová práca, Mladý technik, Zlatý máj, Televízia).

Na teóriu divadla a drámy sa J. T. začal zameriavať už v posledných rokoch vysokoškolského štúdia pod vplyvom A. Mráza. Pravidelne sa zúčastňoval porôt na ochotníckych divadelných pretekoch vo viacerých okresných a krajských mestách (Bratislava, Martin, Prievidza, Krupina, Námestovo, Púchov, Trebišov a i.), počas ktorých prednášal na tzv. divadelných kurzoch o réžii, dramaturgii, divadelnej škole a ochotníckom divadle. Ako organizačný tajomník Miestneho odboru Matice slovenskej v Malackách a referent pre ochotnícke divadlo v Osvetovom ústredí v Bratislave publikoval teoretické a metodické príspevky v časopise Naše divadlo a v kultúrnych rubrikách viacerých novín a časopisov (Náš film, Kultúra, Slovák, Národný pracovník, Slovenská politika, Športový týždeň). Recenzentsky prispieval najmä do Slovenského divadla, Slováka, Rozvoja Kultúry, bol redaktorom Slovenskej nedele. V kritikách kládol dôraz na režijno-dramaturgickú analýzu a podrobnú interpretáciu postáv. V roku 1942 napísal Dve kapitoly z práce Hviezdoslavove drámy, čo tvorí dovtedy najucelenejšiu štúdiu k problematike Hviezdoslavovej drámy z hľadiska modernej interpretovateľnosti. Takisto uverejnil stať Divadelné umenie a dramatický text (1942), v ktorej úročí dovtedajší štrukturalistický diskurz a polemizuje nad jeho aplikovateľnosťou na poli drámy ako autonómnej literárnej kategórie. V rokoch 1943 – 1944 bol prvým riaditeľom ochotníckej divadelnej školy v Bratislave, referoval aj o ďalších obdobných školách po celom Slovensku.

J. T. je držiteľom ocenenia zaslúžilý školský pracovník (1966), Čestného uznania za zásluhy o rozvoj slovenského diafilmu (1971) a mimoriadneho ocenenia Zlaté Pálfiho srdce – in memoriam (2006) za celoživotné dielo.

Výberová bibliografia autora:

TREBIŠOVSKÝ, Július V. Divadelné umenie a dramatický text : (stať z práce „Štruktúra divadelného umenia“). Bratislava : SZA, 1942. 5 s. Odtlačok zo sborníka SZA.

TREBIŠOVSKÝ, Július V. Dve kapitoly z práce : Hviezdoslavove drámy. Bratislava : Spolok záhorských akademikov, 1942. 12 s.

J. V. T. Slovenská premiéra Hebbelovej hry „Mária Magdaléna“. In Slovák, 11. 5. 1943, roč. 25, č. 107, s. 7.

J. V. T. Premiéra Barčovej drámy „Matka“ v ND. In Slovák, 19. 1. 1944, roč. 26, č. 14, s. 6.

TREBIŠOVSKÝ, Vojtech – PARDEL, Tomáš – ZACHAR, Jozef. Školský film v teórii a praxi. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1958. 247 s.

TREBIŠOVSKÝ, Július V. Základy filmovej výchovy : príručka pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry v školách 1. a 2. cyklu. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 253 s.

HAPALA, Dušan – PARDEL, Tomáš – TREBIŠOVSKÝ, Július V. Školský film a diafilm pri rozvíjaní poznania a reči. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971, 137 s.

TREBIŠOVSKÝ, Július V. Školský film a diafilm v prírodopise. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974. 187 s.

TREBIŠOVSKÝ, Július V. a kol. Audiovizuálne prostriedky v teórii a praxi. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 387 s.

TREBIŠOVSKÝ, Július V. – ŠÍP, Vladimír. Malacky – kapitoly z dejín mesta, 1. časť. Malacky : Odkaz pre MsNV, 1991. 86 s. ISBN 80-85193-10-8.

TREBIŠOVSKÝ, Július V. – ŠÍP, Vladimír. Malacky – kapitoly z dejín mesta, 2. časť. Malacky : Záhorské centrum kultúry, 1996. 206 s. ISBN 80-967498-3-8.

Výberová literatúra o autorovi:

HAPALA, D. K osemdesiatinám Júliusa Trebišovského. In Pedagogická revue, 1997, roč. 49, č. 1 – 2, s. 90 – 91.

HAPALA, D. K životnému jubileu J. V. Trebišovského. In Pedagogická revue, 1992, roč. 44, č. 5, s. 381 – 383.

POTOČŇÁKOVÁ Ivana. Do JRD s mačkami? In Malacký hlas, 2001, roč. 11, č. 8, s. 4.

POTOČŇÁKOVÁ Ivana. Medailóniky laureátov. In Malacký hlas, 2006, roč. 16, č. 18, s. 4.

PŠENÁK, Jozef. Slovenská škola a pedagogika 20. storočia. Ružomberok : Verbum, 2011, s. 285. ISBN 978-80-8084-704-3.

VIDANOVÁ, Lucia. Za profesorom Trebišovským. In Malacký hlas, 2006, roč. 16, č. 15, s. 11.

Jakub Molnár
Skip to content