BOKES, František

F. B. absolvoval stredoškolské štúdiá na štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave v roku 1924. V rokoch 1926 – 1931 študoval odbor dejepis a zemepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde o dva roky obhájil doktorát a v roku 1956 titul kandidát vied. Na univerzite pôsobil ako pedagóg a v rokoch 1939 – 1943 […]

BEZEK, Kazimír

Pochádzal z rodiny evanjelického farára Jána Bezeka a jeho manželky Ľudmily, rodenej Cimrákovej. Prvé štyri triedy gymnázia (1919 – 1924) vychodil v Liptovskom Mikuláši, kde aj účinkoval v Hodžovom samovzdelávacom krúžku. V roku 1924 ako štipendista študoval na lýceu v Nîmes vo Francúzsku, kde v roku 1928 maturoval. V tom čase začal publikovať aj svoje prvé básne v študentských časopisoch (Nový rod, Studentský […]

BANÍK, Anton Augustín

V rokoch 1905 – 1908 navštevoval miestnu ľudovú školu vo Valaskej, ktorú ukončil v Banskej Štiavnici o rok neskôr. Počas štúdií na klasickom gymnáziu vo Vacove (1909 – 1917) si osvojil cudzie jazyky (latinčinu, maďarčinu, nemčinu), zbieral ľudové piesne z Horehronia a prehĺbil svoj záujem o technické náuky. V rokoch 1917 – 1919 študoval polytechniku […]

BELNAY, Ján

Celým menom Ján Michal Belnay. Navštevoval židovskú cirkevnú elementárnu školu v Liptovskom Mikuláši a v roku 1917 zmaturoval na tamojšom gymnáziu. V rokoch 1917 – 1918 študoval Vysokú školu technickú v Budapešti, 1918 – 1925 Chemickú fakultu Českého vysokého učenia technického v Prahe, odkiaľ absolvoval študijné cesty do Talianska (1921) a Francúzska (1925). V rokoch […]

BALLO, Ivan

Študoval hudobnú vedu a slovanskú a románsku filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1926 – 1929), posledné dva semestre absolvoval na Masarykovej univerzite v Brne (1929 – 1930). Patrí k zakladateľom slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky a zároveň k najproduktívnejším hudobným a operným recenzentom medzivojnového obdobia. Bol bratom prekladateľa, diplomata a publicistu Fedora Balla. Prvou publikovanou prácou I. B. bol preklad […]

BARTEK, Henrich

Maturoval na reálnom gymnáziu v Žiline, bol spolužiakom F. Hoffmanna. Vyštudoval slavistiku a romanistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1929 – 1930 absolvoval študijný pobyt na univerzitách v Paríži a v Štrasburgu. V roku 1931 získal akademický titul doktor filozofie (PhDr.). H. B. pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Nantes a v Báčskom Petrovci, neskôr ako profesor na gymnáziu v Banskej Bystrici. Od […]

BRTÁŇ, Rudo

Po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši študoval v rokoch 1927 – 1932 slavistiku a germanistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1932 – 1933 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Martine, 1934 – 1937 v Bratislave. V rokoch 1937 – 1938 bol na študijnom pobyte v Poľsku a v Juhoslávii, 1945 – 1946 v Moskve. V rokoch 1938 – 1944 […]

BALLO, Fedor

Bol bratom muzikológa a operného kritika Ivana Balla. V roku 1942 absolvoval štúdium slovenskej a nemeckej filológie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (po roku 1954 Univerzita Komenského). Písaniu divadelných kritík sa venoval už počas vysokej školy. Po štúdiách v rokoch 1942 – 1943 pôsobil ako redaktor Národných novín v Martine. V roku 1944 sa angažoval v Slovenskom […]